Art drop: Miiverse = Nintendo’s tumblr?

Probably, but that’s ok! XD

-Autumn